Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy)

Tieto pravidlá sa týkajú používania Portálu www. https://www.kauflandvasbavi.sk/.

Prevádzkovateľom Portálu sme my – spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 811 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.: Sr, vložka. číslo: 489/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „naša spoločnosť“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Sme oprávnení tieto Pravidlá používania súborov Cookies kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Pravidlá používania Cookies

Na Portáli používame programy cookies na získavanie informácií o návštevníkoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Portálu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

Pri používaní Portálu môžeme do Vášho zariadenia umiestniť vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa môžu byť v určitých prípadoch považované na Osobné údaje podľa nariadenia GDPR.

V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.

Portál môže používať aj iné nástroje na monitorovanie a zisťovanie informácií s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies).

Súbory cookies a podobné nástroje používame na viacero účelov, najmä za účelom:

 1. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte;
 2. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
 3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov bolo na Portáli či aké prehliadače používajú;
 4. zabránenia zneužitia Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci. Portál používajú, ďalej cookies ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu (vimeo) a reklamné cookies (Adform). Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a naša spoločnosť k ním nemá prístup.

Súbory cookies tretích strán umiestnené na Portáli nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom Pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o návštevníkoch stránky, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať návštevníkovo zariadenie (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené.

Súbory cookies tretích strán ale môžeme používať aj na prevádzku niektorých integrálnych častí Portálu, ako napríklad prevádzku helpdesku, prípadne na backend support Portálu.

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

V prípade, že pri použití súborov cookies dôjde k spracúvaniu Vašich Osobných údajov, tak tieto budú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom Vašich Osobných údajov je v prípade ich spracúvania na základe súborov cookies spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Osobné údaje, ktoré by mohli byť získané zo súborov cookies zahŕňajú:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 • údaje o Vašom používaní Portálu.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov zo súborov cookies je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje získané na tento účel budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania, ale nie viac ako po dobu 3 rokov od Vašej poslednej návštevy Portálu.

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

 • ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene Našej spoločnosti. Všetci naši sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami spracovania.

Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

V súvislosti s prípadným spracovaním Osobných údajov máte v súlade s Nariadením GDPR právo na:

 • prístup k svojim osobným údajom;
 • kópie osobných údajov, ktoré ste nám dodali,);
 • opravu Vašich osobných údajov;
 • vymazanie všetkých alebo niektorých Vašich osobných údajov;
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
 • namietanie spracovania Vašich osobných údajov);
 • Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (kedykoľvek);
 • podanie sťažnosť na dozorný organ, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam spracovania, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese [email protected]

Na tejto stránke používame súbory Cookies za účelom analýzy jej používania a zlepšenia funkcionality a obsahu. Používanie súborov Cookies môžete obmedziť alebo ho úplne zamedziť prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Podrobnejšie informácie nájdete našich Pravidlách používania súborov Cookies.